skip to Main Content

POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT PACIENTS

Si us plau, llegiu detingudament aquesta política de privacitat. Hi trobareu informació important sobre el tractament de les seves dades personals i els drets que li reconeix la normativa vigent en la matèria. Si té dubtes o necessita qualsevol aclariment respecte a la nostra política de privacitat o als seus drets pot contactar amb nosaltres al domicili indicat més avall. En cas de proporcionar dades de caràcter personal de tercers, es compromet a obtenir el consentiment previ dels afectats i a informar-los sobre el contingut d’aquesta política. Pot sol·licitar una còpia d’aquesta política de privacitat per a la seva conservació.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Responsable: Dra. Maria Antònia Andreu Suñer
Domicili: c. Esperança, 38, 2nA, 07500 – Manacor, Illes balears, Espanya
Telèfon: 659 883 488
E-mail: info@espaividamanacor.com

Per a què tractarem les seves dades?

Tractem les dades que ens facilita per a la prestació dels serveis mèdics o assistencials sol·licitats, la gestió econòmica de la nostra activitat i complir amb les nostres obligacions legals. Així mateix, fem servir les seves dades per remetre-li comunicacions comercials, fins i tot per mitjans electrònics relacionats amb els serveis que ofereix la clínica, per exemple, cursos, tallers i altres serveis de l’àmbit de la salut i benestar oferts per la consulta de la Dra. Maria Antònia Andreu Suñer o tercers col·laboradors.

Base jurídica dels tractaments

La base jurídica per al tractament de les dades de pacients és la prestació dels serveis mèdics sol·licitats i el compliment d’obligacions legals. El tractament de les seves dades de salut o altres categories especials de dades es basa en l’art. 9.2.h) RGPD per ser necessari el tractament per a fins mèdics.
El tractament per a enviaments de comunicacions comercials es basa en el seu consentiment.

Quant de temps conservarem les seves dades?

De manera general conservem les seves dades durant la vigència de la relació que manté amb nosaltres i en tot cas durant els terminis previstos a les disposicions legals aplicables i durant el temps necessari per atendre els possibles responsabilitats nascudes del tractament. Cancel·larem les seves dades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a les finalitats per a les quals van ser recollides. Les seves dades per a l’enviament de comunicacions comercials, es conservaran mentre no sol·liciti la seva supressió.

A qui podem comunicar les seves dades?

Les seves dades només seran comunicades a tercers per obligació legal o quan sigui necessari per a l’assistència mèdica sol·licitada o la prestació del servei.

Quins són els seus drets?

Té dret a obtenir confirmació de si estem tractant o no les seves dades personals i, en aquest cas, accedir-hi. Pot igualment demanar que les seves dades siguin rectificades quan siguin inexactes o al fet que es completin les dades que siguin incompletes, així com sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollides. En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, només tractarem les dades afectades per la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions o amb vista a la protecció dels drets d’altres persones. En determinades condicions i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà igualment oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els seus interessos, drets i llibertats, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions. Pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Per exercir els seus drets haurà de remetre’ns una sol·licitud acompanyada d’una còpia del seu document nacional d’identitat o un altre document vàlid que l’identifiqui per correu postal o electrònic a les adreces indicades a l’apartat Qui és el responsable del tractament de les seves dades?.

Més informació sobre els seus drets i com exercir-los en la pàgina de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

POLÍTICA DE PRIVACIDAD PACIENTES

Por favor, lea detenidamente esta política de privacidad. En ella encontrará información importante sobre el tratamiento de sus datos personales y los derechos que le reconoce la normativa vigente en la materia. Si tiene dudas o necesita cualquier aclaración respecto a nuestra Política de privacidad o a sus derechos, puede contactar con nosotros en el domicilio indicado más abajo. En caso de proporcionar datos de carácter personal de terceros, se compromete a obtener el consentimiento previo de los afectados y a informarles acerca del contenido de esta política. Puede solicitar una copia de esta política de privacidad para su conservación.

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?

Responsable: Dra. Maria Antònia Andreu Suñer
Domicilio: c. Esperança, 38, 2nA, 07500 – Manacor, Illes balears, Espanya
Teléfono: 659 883 488
E-mail: info@espaividamanacor.com

¿Para qué trataremos sus datos?

Tratamos los datos que nos facilita para la prestación de los servicios médico-asistenciales solicitados, la gestión económica de nuestra actividad y cumplir con nuestras obligaciones legales. Así mismo, utilizamos sus datos para remitirle comunicaciones comerciales, incluso por medios electrónicos relacionados con los servicios que ofrece la clínica, por ejemplo, cursos, talleres y otros servicios del ámbito de la salud y bienestar, ofrecidos por la consulta de la Dra. María Antonia Andreu Suñer o terceros colaboradores.

Base jurídica de los tratamientos

La base jurídica para el tratamiento de los datos de pacientes es la prestación de los servicios médicos solicitados y el cumplimiento de obligaciones legales. El tratamiento de sus datos de salud u otras categorías especiales de datos se basa en el art. 9.2.h) RGPD por ser necesario el tratamiento para fines médicos.
El tratamiento para envíos de comunicaciones comerciales se basa en su consentimiento.

¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos?

De manera general conservem les seves dades durant la vigència de la relació que manté amb nosaltres i en tot cas durant els terminis previstos a les disposicions legals aplicables i durant el temps necessari per atendre els possibles responsabilitats nascudes del tractament. Cancel·larem les seves dades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a les finalitats per a les quals van ser recollides. Les seves dades per a l’enviament de comunicacions comercials, es conservaran mentre no sol·liciti la seva supressió.

¿A quién podemos comunicar sus datos?

Sus datos sólo serán comunicados a terceros por obligación legal o cuando sea necesario para la asistencia médica solicitada o la prestación del servicio.

¿Cuáles son sus derechos?

Tiene derecho a obtener confirmación de si estamos tratando o no sus datos personales y, en tal caso, acceder a los mismos. Puede igualmente pedir que sus datos sean rectificados cuando sean inexactos o a que se completen los datos que sean incompletos, así como solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos. En tal caso, sólo trataremos los datos afectados para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones o con miras a la protección de los derechos de otras personas. En determinadas condiciones y por motivos relacionados con su situación particular, podrá igualmente oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso dejaremos de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos que prevalezcan sobre sus intereses, derechos y libertades, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Para ejercer sus derechos deberá remitirnos una solicitud acompañada de una copia de su documento nacional de identidad u otro documento válido que le identifique por correo postal o electrónico a las direcciones indicadas en el apartado ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?

Más información sobre sus derechos y cómo ejercerlos en la página de la Agencia Española de Protección de Datos. (www.agpd.es).

PRIVACY POLITICY

PRIVACY POLICY PATIENTS

Please read this privacy policy carefully. You will find important information about the treatment of your personal data and the rights that the current legislation in the matter recognizes to you. If you have any questions or need any clarification regarding our privacy policy or your rights, you can contact us at the address indicated below. In the case of providing personal data of third parties, it undertakes to obtain prior consent from the affected parties and to inform them about the content of this policy. You can request a copy of this privacy policy for its conservation.

Who is responsible for the treatment of your data?

Responsible: Dra. Maria Antònia Andreu Suñer
Home address: c. Esperança, 38, 2nA, 07500 – Manacor, Illes balears, Spain
Telephone: 659 883 488
E-mail: info@espaividamanacor.com

Why do we treat your data?

We treat the data that you provide us for the provision of the medical services or assistance requested, the economic management of our activity and comply with our legal obligations. We also use your data to send you commercial communications, even by electronic means related to the services offered by the clinic, for example, courses, workshops and other services in the field of health and well-being offered for the consultation of the Dr. Maria Antònia Andreu Suñer or third collaborators.

Legal basis of the treatments

The legal basis for the treatment of patient data is the provision of the medical services requested and compliance with legal obligations. The treatment of your health data or other special categories of data is based on art. 9.2.h) RGPD to be necessary the treatment for medical purposes.
The treatment for commercial communications shipments is based on your consent.

How long will we keep your data?

In general, we keep your data during the validity of the relationship that you maintain with us and in any case during the terms provided for in the applicable legal provisions and for the time necessary to attend to the possible responsibilities arising from the treatmentt. We will cancel your data when they have ceased to be necessary or relevant for the purposes for which they were collected. Your data for sending commercial communications will be preserved while not requesting its deletion.

Who can communicate your data?

Your data will only be communicated to third parties by legal obligation or when necessary for the medical assistance requested or the provision of the service.

What are your rights?

You have the right to obtain confirmation of whether or not we are dealing with your personal data and, in this case, accessing it. You can also request that your data be rectified when they are inaccurate or that incomplete data is completed, as well as request its deletion when, among other reasons, the data are no longer necessary for the purposes for which they were collected. In certain circumstances, you may request the limitation of the processing of your data. In this case, we will only deal with the data affected by the formulation, exercise or defense of claims or with regard to the protection of the rights of others. In certain conditions and for reasons related to your particular situation, you may also oppose the processing of your data. In this case, we will stop processing the data, except for legitimate legitimate reasons that prevail over their interests, rights and freedoms, or for the formulation, exercise or defense of claims. You can file a complaint with the Spanish Data Protection Agency. In order to exercise your rights, you must send us a request accompanied by a copy of your national identity document or other valid document that identifies you by postal or electronic mail to the addresses indicated in the section Who is responsible for the treatment of your data?.

More information on their rights and how to exercise them on the page of the Spanish Data Protection Agency (www.agpd.es).

Back To Top